PAUNAWA SA PUBLIKO

Kasalukuyang nagsasagawa ng ilang pagbabago sa online Business Name Registration System Next Generation (BNRS NextGen) upang mapabuti ang serbisyo. Dahil dito, pansamantalang magiging mas matagal ang proseso ng pagre-rehistro ng inyong business name.

Maraming salamat sa inyong pag-unawa at pakikiisa habang mas pinapahusay namin ang sistema ng pagrerehistro. Asahan ninyo ang aming ibayong pagsisikap upang maihatid ang mas pinagaling na BNRS Next Gen sa lalong madaling panahon.

Maaring tumawag sa BNRS Helpdesk mula 8:00 ng umaga hanggang 5:00 ng hapon, Lunes hanggang Biyernes (maliban sa holidays) para sa inyong mga katanungan. Tumawag sa mga sumusunod na numero:

Telephone: (02) 890.1302 / 251.1223
Mobile: 0917 595.3930
Email: bnrshelpdesk@dti.gov.ph


♦ Date of Release: 29 May 2019